Dette er en rettslig bindende avtale mellom Conta Kredittsjekk v/ Conta Systemer AS (org. nr. 998 807 867 MVA) og deg som bruker nettjenesten Conta Kredittsjekk.

DEFINISJONER

Conta Kredittsjekk v/ Conta Systemer AS blir heretter omtalt som “Tilbyder”. Tjenesten Conta Kredittsjekk tilbyr omtales som “Tjenesten”. Firmaet som kjøper Tjenesten blir heretter omtalt som “Bruker”. Alt innhold og funksjonalitet på Tjenestens internettdomener www.conta-kredittsjekk.no og https://www.conta.no/kredittsjekk omtales som “Nettstedet”. Alle nedlastbare PDF-dokumenter med kredittsjekker, betalingskvitteringer, m.m. kalles heretter “Dokumenter”. Denne avtalen omtales som “Brukeravtalen”.

GENERELT

Brukeravtalen utgjør sammen med Brukers bestilling, bekreftet gjennom bestillingsprosessen på nettstedet og ved bekreftelse av mottatt unik lenke på e-post, det samlede avtalegrunnlaget for kjøp og bruk av Tjenesten.

Brukeravtalen kan og vil bli oppdatert uten varsel, og den til en hver tid gjeldende versjonen kan leses på https://www.conta.no/kredittsjekk/brukeravtale.

TJENESTEN

Conta Kredittsjekk er en nettbasert tjeneste for søk på kredittinformasjon om norske foretak og privatpersoner. Bruker får ved aksept av Brukeravtalen tilgang til et eget passordbeskyttet område på Nettstedet. Her kan Bruker etter at kontoen er blitt aktivert søke opp informasjon om betalingsdyktighet, betalingsanmerkninger, kredittscore, o.l. Bruker betaler per stykk eller kjøper en pakke med kreditt som rekker til flere kredittsjekker.

Tjenesten fungerer på PC, Mac og Linux. En PDF-leser som f.eks. Adobe Reader eller tilsvarende kreves for å kunne lese og skrive ut tjenestens Dokumenter.

Tjenesten inkluderer brukersupport på e-post. Tjenesten inkluderer ikke tolking av resultater av kredittsjekkene. Tjenesten kan kun brukes av foretak, selskaper og organisasjoner med organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene. Privatpersoner har ikke lov å bruke tjenesten.

Det er mulig å utføre kredittsjekker av både bedrifter og privatpersoner. For kredittsjekk av privatpersoner krever myndighetene at Bruker har et reelt behov. Med det menes at Bruker eller Brukers firma har gitt, eller vurderer å gi, privatpersonen kreditt. Det er også mulig å kredittsjekke privatpersoner uten reelt behov, hvis personen samtykker i dette. I alle tilfeller må privatpersonen informeres på forhånd om at kredittsjekk vil bli benyttet. Dette i tråd med Personopplysninglova.

For hver kredittsjekk av en privatperson blir det sendt et brev i posten til vedkommende med informasjon om hvem som har utført kredittsjekken. Brukers firmanavn vil i dette brevet fremkomme som den som har utført kredittsjekken. Bruker har derfor det fulle juridiske ansvaret for at det faktisk foreligger et reelt behov for kredittsjekker av privatpersoner.

Tjenesten har ingen oppsigelsestid. Det er ikke noe krav til betaling for at Bruker kan ha en konto i Tjenesten, det er selve kredittsjekkene det tas betaling for.

PRISER OG BETALING

De til enhver tid gjeldende prisene er tydelig oppgitt på Nettstedet og der man forskuddsbetaler for å kunne ta kredittsjekker. Prisene er alltid oppgitt eks. mva.

Alle priser kan endres ved at prisendringen kunngjøres på https://www.conta.no/kredittsjekk/priser.

Beløp som betales inn ved kjøp av Conta-kreditt er gyldig i 24 måneder. Restbeløp som eventuelt slettes etter periodens utløp refunderes ikke. Kjøp av ekstratjenester er kun knyttet til firmaet man er innlogget på når betalingen skjer. Kreditt kan ikke overføres fra én tjeneste til en annen, eller fra ett firma til et annet. Unntak gjelder ved fusjon eller omdanning, eller hvis Bruker legger ned et firma og starter et nytt som har nøyaktig samme eierfordeling. Conta-kreditt kan overføres ved fremvisning av firmaattest og eventuell annen nødvendig dokumentasjon.

Når korttransaksjonen er godkjent sendes det kvittering på e-post. Kvitteringen blir også tilgjengelig fra liste under fanen kvitteringer. Hvis kjøpet blir avvist kan det være en feil med kortet (det er sperret, for lite på konto, o.l.) eller automatiske sikkerhetssjekker kan ha avvist kortet. Sjekk med kortutsteder før Conta Systemer AS kontaktes. Conta Systemer AS fraskriver seg ansvaret for brukerfeil som fører til feil på betalingstransaksjoner.

REKLAMASJON og ANGRERETT

Bedriftskunder har ingen automatisk angrerett på kjøp. Utførte kredittsjekker blir på grunn av Tjenestens digitale natur ikke refundert, da sjekken allerede er utført, Dokumentene allerede er utstedt, og tjenesten anses for å være levert. Eventuell reklamasjon og heving av kjøpet skal referere til Kjøpslovens § 30 til og med 39 (om mangler ved varen, o.l.). Det er ingen reklamasjonsrett ved misbruk og påfølgende utesperring av Bruker fra Tjenesten.

MISBRUK AV TJENESTEN

Tilbyder kommer uten varsel til å utestenge Brukere fra Tjenesten dersom de tar uberettigede kredittsjekker eller på annen måte manipulerer eller misbruker Tjenesten, Dokumenter, saksgangen, e.l. Det samme gjelder Brukere som har brukt Tjenesten med falsk (firma)identitet eller har forsøkt å hacke Tjenesten eller Nettstedet. Det blir ikke gitt refusjon av ubrukt Conta-kreditt. Det er kun firmaer som har lov til å bruke Tjenesten, og det er ulovlig å bruke firmakontoer til å ta kredittsjekker privat.

Utestenging fra Tjenesten innebærer også at eventuelle brukerkontoer med samme organisasjonsnummer på de andre Conta-tjenestene blir sperret, da disse er en integrert del av Conta Kredittsjekk.

BRUKEROPPLYSNINGER OG SIKKERHET

Tilbyder gjør sitt ytterste for å håndtere person- og firmaopplysninger på en betryggende måte. Informasjonen som tas vare på, brukes til å forbedre systemet og kvaliteten på Tjenesten. Når Bruker registerer seg på Nettstedet, oppbevares opplysninger som er nødvendige for å identifisere Bruker og firmaet hans/hennes overfor leverandør av kredittopplysninger.

Tilbyder selger ikke disse opplysningene til tredjepart, og bytter eller gir heller ikke slik informasjon. Unntatt fra denne bestemmelsen er hvis Nettstedet og Tjenesten kjøpes opp, overføres eller fusjoneres.

Nettstedets, Tjenestens og Brukerens sikkerhet ivaretas ved 256-bits SSL-kryptering av all datatrafikk ut og inn fra datatjeneren. Alle Dokumenter blir oppbevart samtidig på flere forskjellige filtjenere på flere forskjellige fysiske lokasjoner. Alle data og Dokumenter lagres innenfor EU-området. Ingen tredjepart har tilgang til Tjenestens datafiler eller database.

Transaksjoner med betalingskort går via en sikker kobling. Conta Systemer AS har ikke tilgang til kortinformasjonen.

Tilbyder forbeholder seg retten til å gi norske myndigheter tilgang til opplysninger fra våre dataservere dersom det er mistanke om ulovlig bruk av tjenesten, eller hvis det foreligger en rettskraftig dom som krever utlevering av data.

ANSVAR OG ANSVARSBEGRENSNINGER

Bruker har det fulle juridiske ansvaret for bruken av Tjenesten, og for at bruken ikke bryter med lover og regler som omhandler innhenting, bruk eller oppbevaring av informasjon Bruker tilegner seg gjennom Tjenesten. Conta Systemer AS er ikke ansvarlig for Bruker som eventuelt misbruker tjenesten ved å foreta urettmessige kredittsjekker.

Tilbyder gjør sitt ytterste for å levere en stabil og trygg tjeneste, men begrenser garanti og erstatningsansvar oppad til den prisen Bruker har forskuddsbetalt for bruk av Tjenesten. Bruker er inneforstått med, og godtar at Tilbyder ikke kan holdes ansvarlig verken direkte eller indirekte for noen skader som oppstår etter bruk av tjenesten, inkludert, men ikke begrenset til, tap av fortjeneste, kunder, goodwill, data eller andre immaterielle tap (selv om Tilbyder er blitt gjort oppmerksom på muligheten for en slik skade). Dette gjelder både ved Brukers egen bruk av Tjenesten eller manglende mulighet sådan, samt uautorisert tilgang til eller endring av Brukers data.

Tilbyder etterstreber å gi god og riktig informasjon på Nettstedet. Men tekst og lenker på Nettstedet kan inneholde feil og mangler, og Tilbyder fraskriver seg ansvaret for eventuelle konsekvenser for Bruker.

Datamaterialet i kredittsjekken leveres av Experian. Conta Systemer AS har ikke ansvar for dataene som formidles via kredittsjekken. Det er Experians vilkår som gjelder for deres egne data.

FORCE MAJEURE

Tilbyder er ikke ansvarlig for forhold som kan tilskrives force majeure, herunder skader som skyldes lynnedslag, strømbrudd, streik, lockout, naturkatastrofer, vannskader, brann, eller tekniske feil på driftsentralen(e).

OVERDRAGELSE

Tilbyder har rett til å overdra Tjenesten, og dermed Brukers kundeforhold i henhold til Brukeravtalen, helt eller delvis til et annet selskap i tilfelle oppkjøp, fusjon eller overføring.

OPPHAVSRETT OG VIDERESALG

Alt innhold på Nettstedet, inkludert programvareskriptet Tjenesten benytter, er Tilbyders eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningene. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, tekster, datakode, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på Nettstedet under enhver omstendighet ikke kan kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra opphavsrettsinnehaveren.

Det er forbudt å videreselge kredittsjekker fra Tjenesten.

TVISTER

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår de omtalte og derav følgende rettsforholdene, hører inn under de ordinære domstolene, med Tilbyders til en hver tids gjeldende forretningsadresse som avgjørende for valg av verneting.